Good Sam

Good Samaritan Hospital. Phoenix, Arizona